Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Вашата поверителност е важна за нас!

 

Ние от www.Stila.bg  (“СТИЛА 8“ ЕООД) в качеството си на администратор на лични данни, имаме задължение да се грижим за сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме утвърдени от Дружеството пра

ла и процедури за осъществяване на тази сигурност.

 

„СТИЛА 8“ ЕООД, наричана в настоящата Политика „Дружеството“.

Адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Иларион Макариолски“ №8

Интернет страница: www.Stila.bg  

За контакти относно защитата на Вашите лични данни: office@stila.bg

 

Настоящата декларация за поверителност има за цел ясно и прозрачно да обясни какви лични данни събира Дружеството от Вас, на законово основание или чрез предоставено съгласие, както и начина, по който използваме тези данни. Всички дейности са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Дружеството не обработва такава информация за Вас.

 

Събиране и използване на лични данни

Дружеството обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Дружеството. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за маркетинг дейности на Дружеството.

 

Каква информация събираме:

 • При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
 • За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 • За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, сума на покупката и продукт/и, дата на покупката;
 • Участие в маркетинг дейности – email адреса Ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и история на покупките и търсенията Ви;
 • Упражняване на правата Ви като субектите на данни – Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Общия регламент относно защитата на данните. Като при подаването на искания за упражняването на права ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права.

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Stila.bg са:

 • Дейности по управление на електронния ни магазин;
 • Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Stila.bg на основание сключването на договор;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
 • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 • Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата и условията ни.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Stila.bg.

 

Съхранение на личната Ви информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Стила 8“ ЕООД , свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Принципи за защита на данните, които ние спазваме

 • Личните данни на субектите да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Личните данни на субектите да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • Личните данни на субектите да не надхвърлят необходимата информация, нужна за целите, които сме посочили;
 • Субектите да бъдат информирани в случаите, които личните данни се обработват извън установените със закон изисквания за обработка.
 • Личните данни на субектите да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • Личните данни на субектите да бъдат надлежно защитени.

 

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

 

Вашите права като субект на лични данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на www.Stila.bg , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на www.Stila.bg;

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Stila.bg;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез имейл на адрес – office@stila.bg

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

Разкриване на Вашите лични данни

Когато обработваме Ваши лични данни, ние го правим с Ваше съгласие и/или като необходимост, за да предоставяме използваните от Вас наши продукти/услуги, да управляваме нашето Дружество, да отговорим на нашите договорни и законови задължения, да защитим нашите системи и клиенти или да изпълним други легитимни наши интереси.

Събираните личните данните не се предоставят на трета страна – държава, която не е член на ЕС и ЕИП.

Не използваме системи, които вземат автоматизирани решения за Вас, не правим профилиране на вашите лични данни.

 

В дадени случаи www.Stila.bg може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на www.Stila.bg в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до определени служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите правила и процедури и съгласно задължението си за конфиденциалност.

 

Валидност и актуализиране на Декларацията за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Декларация за поверителност. При промяна в настоящата декларация, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Декларация за поверителност.

 

За повече информация може да се свържете с нас!

 

 

10.2019г.

 

„СТИЛА 8“ ЕООД